Kondita - Mohim përgjegjësie

Parashikimet që transmetohen përmes kësaj faqe interneti prodhohen në bazë të metodave parashikimit të motit më të fundit dhe gjerësisht të pranuar në komunitetin shkencor.

Megjithatë, pavarësisht përmirësimet e vazhdueshme që bëhen në fushën e meteorologjisë dhe të parashikimit të motit, prognozat përfshijnë gjithnjë gabime që lidhen me pasigurinë dhe devijimet nga vëzhgimet në realitet. Vizitori duhet gjithnjë të marri parasysh mundësinë e një parashikimi të gabuar.

 • Vizitori i kësaj faqeje interneti pranon që shfrytëzimi i informazioneve që prezantohen këtu bëhet me vetpërgjegjësi. Ekipi i k24.net nuk garanton që informazionet që prezantohen janë gjithnjë të sakta.
 • Ky mohim i përgjegjsisë zbatohet për ç’do dëm i cili mund të shkaktohet nga gabimet në përmbajtje, mungesë informazioni, ndërprerje ose vonesë në dhënien e informazionit.
 • Në asnjë rast ekipi i k24.net ose dikush tjetër që përfshihet në dhënien e këtyre informacioneve nga dhe në drejtim të kësaj faqeje interneti ka përgjegjsi për dëme të drejtpërdrejta ose tërthore që mund të rezultojnë nga përdorimi i kësaj faqeje interneti. Kush përdor informacionin pranon që ky mohim vlen për të tëra informazionet dhe shërbimet që prezantohen te kjo faqe internetit.
 • Përbërja dhe shërbimet e këtij portali digital përbëjnë matërial origjinal dhe është pronë e ekipit të faqes k24.net.
 • Përbërja dhe shërbimet e këtij portali digital janë falas për përdorim personal ose tregtar me rezervimin e paragrafeve më poshtë:
 • Informazionet e kësaj faqeje interneti mund të riprodhohen dhe të transmetohen lirisht në ç’do formë këto presantohen (tekst, link, imazh, audio, video, etj) me një aprovim të thjeshtë të përdoruesit dhe me të vetmin detyrim të bëhet në ç’do rast referencë i burimit primar, domethënë të faqes së internetit www.k24.net.
 • Shërbimet e ofruara mund të përfshijnë mesazhe reklamore të klientëve të faqes k24.net. Përdoruesi i këtij shërbimi pranon të publikohen mesazhet reklamore bashkë me shërbimin përkatës pa pretenduar asnjë lloj shpërblimi prej tyre.
 • Përkushtimi i referimit në burim zbatohet dhe është i vlefshëm në mënyrë prapavepruese për këdo që bëhet përdorues, riprodhues ose trasponderë të këtij informacione ndërmjet palave të treta.
 • Asnjë detyrim tjetër nuk existon nga ana e përdoruesit, e riprodhuesit ose e trasponderuesit, përveç referimit të thjeshtë të burimit primar.
 • Veçanërisht, që të transmetohet informacioni ndërmjet një portali të tretë, administratori duhet të përfshijë një hyperlink në faqen e internetit primar www.k24.net. Transmetimi përmes teksti të thjeshtë ose audio file duhet të jetë i pandryshueshëm, tamam si presantohet në këtë faqe interneti dhe gjithnjë të ketë mbishkrimin ose prononcimin "Parashikimi i motit është një ofrim i www.k24.net". Riprodhimi i prognozës ndërmjet video duhet të shfaqi në pikë të dukshme raportin: "Një ofrim nga www.k24.net".
 • Për ofrimin e këtyre shërbimeve mund të kërkohen informazione personale. Në qoftëse kërkohen dhe jepen informazione personale, këto do përdoren ekslusivisht për arsye shërbimi të klientit nga k24.net dhe nuk i jepet asnjë pale të tretë.

Reklama

Përbërja e mesazheve reklamore është përgjegjsi ekslusive e reklamuesit. Faqja k24.net nuk mban asnjë përgjegjsi për përbërjen e reklamave dhe faqet e internetit të cilat ato referojnë.

Ndalohet reklamimi i produkteve dhe shërbimeve ilegale si dhe matërialeve pornografike. Në rast shkeljes të kushteve të përdorimit ose ligjit, reklamuesi do ndiqet penalisht.

Faqja k24.net rezervon absolutisht të drejtën të mos publikojë ose të ndërpresë publikimin e mesazheve reklamore pa patur detyrim të shpegoj arsyen e ndërprerjes. Në rast pagimi paraprakisht të mesazhit që nuk është publikuar, shuma e mbetur nuk kthehet. Publikimi i mesazheve mund të ndalohet për çfarëdo arsye dhe për çfarëdo periudhë pa paralajmërim.